ARABEL

Belgische Arachnologische Vereniging

Huisspinnen-project ARABEL

21/07/2015

Afgerond

Het huisspinnen-project is afgerond met een publicatie in ‘Arachnology’, het tijdschrift van de British Arachnological Society. Er werd gekozen voor dit medium omdat het tijdschrift internationaal gerenommeerd is een een brede internationale verspreiding geniet.  Alle leden van de vereniging en de medewerkers van het project kregen een overdruk van de publicatie. De referentie is als volgt:

Jocqué R., Baert L., De Smedt P., Bosselaers J., Souffreau J., Henrard A., Janssen M., Alderweireldt M. , Oger P., Bosmans R., Fannes W., Jansen L. , Decae A., Sleeuwaert T. 2016. An introductory study on house spiders (Araneae) in Belgium. Arachnology 17: 129-136.

Achtergrond

Over huisspinnen doen heel wat verhalen de ronde. Volgens sommige bronnen zou een ‘gezond’ huis tientallen spinnen herbergen. Maar of dat klopt weten we niet echt. Ook over welke spinnen echt frequent voorkomen in huizen hebben we geen idee alhoewel we wel vrij goed op de hoogte zijn van welke soorten als ‘huisspinnen’ kunnen bestempeld worden. Over de invloed van het type huis, zijn ligging, zijn ouderdom enz. is al helemaal niets gekend en dat geldt ook over de voorkeur van spinnen binnen huizen. Prefereren ze kelders, zolders of moeten ze het hebben van andere ruimtes? Het huisspinnen-project wil aan dit gebrek aan kennis verhelpen onder meer omdat uit bepaalde initiatieven (vb. ikhebeenvraag www.ikhebeenvraag.be) blijkt dat vragen over huisspinnen schering en inslag zijn en dat er dus echt een tekort is aan informatie daarover.

Motivatie

Wetenschappelijke verenigingen als ARABEL, Belgische Entomologische Vereniging en andere verenigingen die zich interesseren voor natuur, lijken ons ideale groepen om een dergelijk project aan te vatten. De waarnemingen van hopelijk enkele tientallen waarnemers kunnen voldoende gegevens opleveren om toereikende informative te vergaren en statistisch te verwerken. De waarnemingen vereisen geen extra verplaatsingen wat een enorm voordeel is en motivatie in de hand kan werken.

Methode

Wat is een ‘huis’? Het is natuurlijk belangrijk dat we een sluitende definitie geven van ‘een huis’. In Midden-en Noord-Europa is het relatief eenvoudig om ‘huis’ te definiëren als de verwarmde woonruimte en de vertrekken boven en onder deze verwarmde ruimtes. Spinnen die op de buitenmuur, in het tuinhuis of in de onverwarmde garage of aanbouw worden aangetroffen zullen niet in de inventaris worden opgenomen. Die van serres al evenmin hoewel de gegevens omtrent die laatste natuurlijk ook interessant kunnen zijn.

Verzamelen

Er wordt aan geïnteresseerden gevraagd gedurende één jaar (1 oktober 2014 -30 september 2015) te noteren welke spinnen in huis worden waargenomen Er is een invulformulier beschikbaar waarop de belangrijke gegevens over ‘het huis’ en de waargenomen spinnen dienen te worden ingevuld. Aangezien in vele gevallen de determinatie niet op zicht mogelijk is, moeten de exemplaren verzameld worden. De verenigingen waarvan hierboven sprake kunnen verzamelmateriaal (buisjes en ethanol 70%) ter beschikking stellen. Bij gebrek aan soortnamen kan dan in het formulier verwezen worden naar het buisje waarin het exemplaar is bewaard. Het etiket moet alleen een korte code vermelden: vb. HSRJ001 (betekent: House Spiders Rudy Jocqué, buisje 1).

De formulieren zijn ter beschikking op deze website van ARABEL:

Rudy JOCQUÉ, Secretaris ARABEL

 

 

Projet ARABEL ‘araignées des maisons’

Terminé

Le projet ‘araignées des maisons’ est terminé et a résulté dans une publication dans ‘Arachnology’, la revue du ‘British Arachnological Society’. Nous avons choisi de publier dans cette revue parce qu’elle est renommée internationalement et est largement distribuée. Tous les membres de la société et les collaborateurs du projet ont reçu un tiré à part de la publication. La référence est comme suit:

Jocqué R., Baert L., De Smedt P., Bosselaers J., Souffreau J., Henrard A., Janssen M., Alderweireldt M. , Oger P., Bosmans R., Fannes W., Jansen L. , Decae A., Sleeuwaert T. 2016. An introductory study on house spiders (Araneae) in Belgium. Arachnology 17: 129-136.

 Cadre

Maintes rumeurs circulent sur les araignées des maisons. D’après certains, une maison ‘saine’ hébergerait des dizaines d’araignées, mais nous ignorons si cette idée est correcte. Bien que nous ayons une certaine idée des espèces pouvant être qualifiées d’araignées domicoles (vivant dans les maisons), nous ne savons presque rien de la présence de ces espèces en fonction du type de maison, de la localisation, de l’âge de la demeure, etc. Préfèrent-elles les caves, les greniers ou encore d’autres pièces ? Le Projet ARABEL ‘araignées des maisons’ veut remédier à ces ignorances d’autant plus qu’il s’avère que certaines initiatives (p.ex. ikhebeenvraag : www.ikhebeenvraag.be) sont inondées de questions au sujet de ces araignées. Il existe donc une vraie demande pour ce type d’information.

Motivation

Les sociétés scientifiques comme ARABEL, la Société royale belge d’Entomologie et bien d’autres qui s’intéressent à la nature, nous semblent des associations idéales pour mener une enquête à ce sujet. Nous espérons que les observations de quelques dizaines de membres pourraient rapporter suffisamment de données pour réaliser une analyse statistique. Ces observations ne nécessitent aucun déplacement, ce qui est un grand avantage et peut augmenter la motivation pour se joindre à ce projet.

Méthode

Qu’est-ce une maison ?
Nous considérons la ‘maison’ comme étant la demeure chauffée incluant les pièces qui la jouxtent. Les araignées qu’on trouve à l’extérieur sur les murs ou dans le garage ou dans une annexe non-mitoyenne (remise, serre), ne seront pas reprises dans l’inventaire.

Collection

Il est demandé aux intéressés de noter durant toute une année (du 1 octobre 2014 au 30 septembre 2015) les espèces d’araignées trouvées dans leur maison. Il est donc nécessaire de remplir un formulaire dans lequel une description de « la maison » est reprise ainsi qu’une liste avec la spécification des espèces. En l’absence d’un nom scientifique, il suffit d’indiquer le code du tube dans lequel l’animal se retrouve :
p. ex. HSRJ001 ce qui signifie House Spiders Rudy Jocqué, tube 1. Puisque la détermination de beaucoup d’espèces d’araignées de maison est quasi impossible sans observation du spécimen sous loupe binoculaire, il est nécessaire de les capturer et de les conserver en alcool. Les sociétés citées ci-dessus peuvent mettre à la disposition le matériel nécessaire (tubes et éthanol 70%).

Plus d’information ainsi que les formulaires à remplir sont à votre disposition sur ce site web d’ARABEL:

Rudy JOCQUÉ, secrétaire d’ARABEL

 

>